دعاوی کیفری

گاهی اوقات رفتارهایی که موجب نقض قوانین توسط افراد جامعه می گردد به گونه ای است که قانوگذار برای حفظ نظم و امنیت جامعه اقدام جرم انگاری این رفتارها و وضع ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و … در صورت ارتکاب آنها نموده است. از جمله این اعمال و رفتارها که قانونگذار برای آنها ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و ما آنها را تحت عنوان جرم نام می بریم عبارتند از:
قتل، ضرب و جرح، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، سرقت، افتراء و توهین، نشر اکاذیب، تصرف عدوانی، حرق و تخریب اموال منقول یا غیر منقول و …