دعاوی خانواده

به کلیه دعاوی که ناشی از عقد نکاح و روابط زوجین با یکدیگر باشد دعاوی خانواده می گویند.
دعاوی خانواده در اصل جزء دعاوی حقوقی هستند، لکن به دلیل جایگاه ویژه نهاد خانواده و حساسیت روابط زوجین و فرزندان، قانونگذار قوانین خاصی در مورد آن وضع نموده و حتی جهت رسیدگی به این دعاوی محاکم اختصاصی به نام « دادگاه خانواده » در نظر گرفته است.
از مهمترین دعاوی خانواده می توان به دعاوی مربوط به:
انواع طلاق ( توافقی و … )، الزام به تمکین زوجه، مطالبه نفقه ( اعم از نفقه زوجه و اقارب )، مصالبه مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت اطفال و … نام برد.
همچنین قانونگذار امور مربوط به محجورین ( صغار، مجانین و اشخاص سفیه ) و رسیدگی به مسائل مربوط به ارث و وصیت این اشخاص را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.