دعاوی حقوقی

این دسته از دعاوی گسترده ترین و پر تعداد ترین دعاوی را در دادگستری تشکیل می دهند و دلیل آن، گستردگی روابط خصوص میان افراد جامعه است که خود ناشی از آزادی اراده و آزادی قراردادی می باشد. مهمترین دعاوی حقوقی که در حال حاضر در محاکم مطرح می شوند عبارتند از:
الف- دعاوی ملکی: احراز وقوع عقد بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال رأی کمیسون های ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ابطال رأی هیأت نظارت ماده 33 قانون مزبور و ابطال سایر آراء مربوط به کمیسیون های اداری از جمله آراء ماده صد قانون شهرداری ها و …، خلع ید، تخلیه عین مستأجره و …
ب- سایر دعاوی حقوقی: مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری ( چک، سفته و برات )، مطالبه خسارت قراردادی، الزام به ایفای تعهد و …